Aktualitātes

Plašākā skatījumā raugoties, augu aizsardzības nozare joprojām ir lielu pārmaiņu priekšā.  Procesu un lēmumu virzība noris ļoti gausi un tie ir pretrunīgi vērtēti ne tikai Eiropas, bet arī dalībvalstu līmenī.

Viens ir skaidrs, ka tuvākajos gados Eiropas, tai skaitā arī Latvijas, lauksaimniekiem samazināsies šobrīd pieejamo, augu aizsardzības problēmu risināšanai nepieciešamo, produktu skaits, turklāt vietā jauni, inovatīvi risinājumi vairumā gadījumu netiek piedāvāti. 

Latvijas gadījumā aktuāls ir jautājums par neonikotinoīdu alternatīvām. Jo, kā zināms, 2018. gadā Eiropā tika pieņemts lēmums atļaut neonikotinoīdus saturošus augu aizsardzības līdzekļus lietot tikai segtajās platībās. Līdz šim vienīgā risinājuma izmantošana - ārkārtas atļaujas pieprasīšana kļūst arvien problemātiskāka.

Joprojām regulējošo jautājumu risināšanā un izšķirošu lēmumu pieņemšanā augu aizsardzības nozarē tiek balstīta vairāk uz emocijām nevis uz pārbaudītiem faktiem, pētījumiem un zinātniski pamatotiem secinājumiem. Joprojām vienā sabiedrības daļā valda uzskats (pastāv mīts), ka industrija ko slēpj. 

Lai mazinātu šaubas un veicinātu sabiedrības uzticību, 2018. gada martā kompānijas brīvprātīgi ir apliecinājušas savu apņemšanos nodrošināt lielāku pārredzamību un piekļuvi datiem par augu aizsardzības līdzekļiem, jo īpaši, kas attiecas uz informāciju par riskiem un drošību.  Šīs iniciatīvas mērķis ir veicināt procesu pārredzamību un demonstrēt augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijai piemērotus stingrus drošības standartus Eiropas Savienībā. Būdama atbildīga, nozare vēlas sekmēt atklātu dialogu ar sabiedrību, lai tā varētu pieņemt pamatotus spriedumus par augu aizsardzības līdzekļu drošību un izprast regulējošo iestāžu un nozares saistības attiecībā uz cilvēku veselību un vides aizsardzību.

Nozares pārstāvji piedalās ne tikai nozares interešu aizstāvēšanā, bet arī aktīvi iesaistās vairākās izglītojošās kampaņās sabiedrības informēšanā, aktivitātēs, kas skar vides un veselības jautājumus, nelegālo un viltoto augu aizsardzības līdzekļu apturēšanu, tukšo iepakojumu ilgtspējīgu apsaimniekošanu u.c.

Vairāku gadu laikā ir iedibinājušās labas tradīcijas. Piedalāmies lauksaimniecības izstādē Rāmavā, lai informētu par aktuālākajiem jautājumiem un atgādinātu par AAL drošu un pareizu lietošanu. Kopā ar Valsts augu aizsardzības dienestu piedalāmies pasākumā “Traktordienas’, kur ikvienam par paveikto uzdevumu pienākas kāds no individuāliem aizsardzības līdzekļiem.

Vēlamies teikt paldies LLU Lauksaimniecības fakultātei par veiksmīgo sadarbību topošo agronomu apmācībā par aktuālākajiem jautājumiem saistībā gan ar drošu un pareizu augu aizsardzības līdzekļu lietošanu, gan ūdens aizsardzību, gan nelegāliem un viltotiem AAL. 

Šajā gadā centīsimies pievērst lielāku uzmanību nelegālo un viltoto augu aizsardzības līdzekļu problēmai, sniedzot informāciju semināros un citādos veidos, par to, kādas sekas var būt no šādu līdzekļu lietošanas. Diemžēl līdzšinējā pieredze liecina, ka, samazinoties legāli pieejamiem augu aizsardzības līdzekļiem, pieaug attiecīgi nelegālo un viltoto AAL izmatošana.


« Atpakaļ